| | | | |

สำรวจล่าสุด ความผิดเล่นพนันออนไลน์ เชื่อมโยงกับความเสี่ยง เรื่องจริง!

ความผิดเล่นพนันออนไลน์

สำรวจล่าสุด ความผิดเล่นพนันออนไลน์ เชื่อมโยงกับความเสี่ยง เรื่องจริง!

GambleAware ซึ่ง เป็นอง ค์กรการกุศลชั้นนํา ที่ว่าจ้าง บริการป้อง กัน และ รักษาอันตราย ความผิดเล่นพนันออนไลน์ ได้ เผยแพร่การสํารวจ ประจําปีล่าสุด เกี่ยวกับอันตรายจากการ พนัน และ ความ ต้อง การ ในการรักษา และ การสนับสนุน ในหมู่ผู้ ที่ เล่น การ พนัน และ ผู้ ที่ ได้รับผลกระ ทบจากการ พนัน ของ ผู้ อื่น

สมัครใหม่ รับโบนัส 100%

รายงาน ที่ จัดทําโดย YouGov โดย ใช้การ สํารวจตัว แทนระดับ ประเทศ ของ ผู้ ใหญ่ 18,000 คนพบว่าการ สัมผัส ในช่วง ต้น – การ เห็นสมาชิก ในครอบครัว เล่น การ พนันหรือการ โฆษณาการพนัน และ การ ตลาดทาง ทีวี – อาจ เกี่ยวข้อง กับ ความ เสี่ยง ที่ มากขึ้น ของ อันตราย ความผิดเล่นพนันออนไลน์ ในภายหลัง ในชีวิต เกือบสอง ในสาม (64%) ของ ผู้ ที่ ถูกจัดอยู่ ในกลุ่ม ที่ ได้รับอันตรายอย่าง มี นัยสําคัญ (PGSI 8+) กล่าวว่า พวกเขารู้จักคน ที่ เล่น การพนัน เป็น ประจํา (เช่น สัปดาห์ละครั้งหรือมากกว่า) ก่อนอายุ 18 ปี จากการ เปรียบ เทียบ ในหมู่ผู้ ใหญ่ที่ไม่ เล่น การพนันมี เพียง 1 ใน 4 (25%) เท่านั้น ที่ รายง านว่า รู้จักคนอื่น ที่ เล่น การ พนัน

การ ศึกษา ให้ความกระจ่าง เกี่ยวกับจํานวน ผู้คนในสหราชอาณาจักร ที่ สัมผัสกับการ พนัน คาสิโนออนไลน์ เป็นครั้ง แรก เมื่อยัง เป็นเด็กเล็ก โดย 1 ใน 16 (6%) สัมผัสก่อนอายุ 5 ขวบ และ มากกว่าหนึ่ง ในสี่ (28%) ระหว่าง อายุ 6-11 ปี นอกจาก นี้ยัง พบว่าหนึ่ง ในห้า ของ ผู้ ใหญ่ (22%) รายงานว่าเคย เล่น การ พนันครั้ง แรกก่อนอายุ 18 ปี รวมถึงหนึ่ง ในหก (16%) ที่ เริ่ม เล่น ระหว่าง อายุ 12-17 ปี คําตอบ เชิง คุณ ภาพแสดง ให้ เห็นว่าการแนะนํานี้ถูกมองว่า เป็น “จุดเปลี่ยน” โดยหลายคนหรือง านอดิ เรก ที่ พวก เขาสืบทอดมาจากครอบครัวซึ่งนําไปสู่ ความผิดเล่นพนันออนไลน์ ที่ เป็น อันตราย

ผู้ เข้าร่วม ที่ สัมภาษณ์ในการ วิจัยเชิง คุณภาพยังแสดง ความ กังวล เกี่ยวกับปริมาณโฆษณาการ พนันทาง โทรทัศน์ และ แอพ มือถือ พวก เขากล่าวว่า เป็นเรื่อง ยากมาก ที่ จะ จํากัด หรือป้อง กัน ไม่ ให้ เด็กสัมผัสกับ เนื้อหาดัง กล่าว เนื่อง จากลักษณะที่ “เปิดอยู่เสมอ” ซึ่ง นํา ไปสู่ความ กลัวว่า ความผิดเล่นพนันออนไลน์ ที่ เป็นอันตรายจะ กลาย เป็นปัญหา ของ รุ่น การวิจัยแสดง ให้ เห็นว่าการ เพิ่มขึ้น ของ คนหนุ่มสาว (อายุ 18-24 ปี) ที่ ได้รับอันตรายอย่าง มี นัยสําคัญจากการ พนัน (PGSI 8+) เพิ่มขึ้นจาก 5.1% เป็น 8.5% ของ กลุ่มอายุ นี้

ผู้ที่จัดอยู่ ในกลุ่ม ที่มีความ เสี่ยง อย่าง มีนัยสําคัญ (PGSI 8+) ของ อันตรายจากการ ความผิดเล่นพนันออนไลน์ ยัง คง มี แนวโน้มที่จะ ใช้คําแนะนําการ สนับสนุน และ การรักษามากกว่า ผู้ที่มีคะแนนต่ํากว่า ในขณะ ที่มี เพียง 5% ของ ผู้ ที่ ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม ที่มี ความ เสี่ยงต่ํา (คะแนน PGSI 1-2) ได้ ใช้คําแนะนําการ สนับสนุนหรือการ รักษาซึ่ง เพิ่มขึ้น เป็น 17% ของ ผู้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม เสี่ยงปานกลาง (คะแนน PGSI 3-7) และ 66% ของ ผู้ที่ ถูกจัด ประเภทเป็น PGSI 8+

รายง านพบว่า 7% ของ ประชากรผู้ ใหญ่ระบุว่า เป็น “คนอื่น ๆ ที่ ได้รับผลกระทบ” ซึ่ง ได้รับผลกระทบ ในทาง ลบจากการ พนัน คาสิโนออนไลน์ ของ ผู้อื่น เทียบได้กับปี 2564 ซึ่ง เท่ากับ ประมาณการ ของ ผู้ ใหญ่ ประมาณ 3.6 ล้านคน ยิ่ง ไปกว่านั้นการ สํารวจยัง ชี้ให้เห็นว่าเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีประมาณ 1.6 ล้านคนอา ศัยอยู่กับผู้ ใหญ่ ที่ ประสบกับอันตราย ที่สําคัญจากการ ความผิดเล่นพนันออนไลน์ ของ พวกเขา

รายง านยัง แสดง ให้ เห็นว่า เกือบครึ่งหนึ่ง (48%) ของ ผู้ที่ ประสบกับอันตรายจากการ พนันอย่าง มี นัยสําคัญรู้สึก “อายหรือละอายใจ” กับ การ พนันทั้ง หมดหรือส่วน ใหญ่ การ ค้นพบ เหล่า นี้ เป็น ประเด็นสําคัญ ในการ สัมภาษณ์ผู้ เข้าร่วมซึ่ง ส่วน ใหญ่รู้สึกลัง เลที่จะ พูดคุย เกี่ยวกับการ พนันกับครอบครัวหรือ เพื่อน

ความผิดเล่นพนันออนไลน์

รายง านเน้นว่าการ ตีตรา (เช่นรู้สึกอายไม่ต้องการให้ผู้คนรู้) เกี่ยวกับการ พนัน เป็นอุ ปสรรคสําคัญสําหรับหลายคน ที่ เล่น การ พนัน เมื่อขอความ ช่วยเหลือ และ อาจส่ง ผลเสียต่อสุขภาพจิต ของ หลายคน ที่มี ความ เสี่ยง

ในบรรดาผู้ ที่ จัดอยู่ ใน ประเภท PGSI 8+ 34% ไม่ ได้ ใช้คําแนะนําการ สนับสนุนหรือการ รักษาใด ๆ เพื่อลดการ พนัน ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ในบรรดา ผู้ ที่ ไม่ต้องการ การ สนับสนุน 40% ระบุว่า ความ อัปยศ เป็นอุปสรรค

รายง านยัง แสดง ให้ เห็นว่าหลายคน ที่ เล่น การ พนัน ได้ พยายามลดการ พนัน คาสิโนออนไลน์ ใน ปีที่ ผ่านมา – เพิ่มขึ้น เป็น 3 ใน 5 (59%) ของ ผู้ ที่ ประสบปัญหาการ พนัน (PGSI 8+) อย่าง ไรก็ตาม สิ่ง นี้ มักส่งผล ให้ เกิด “อาการกําเริบ” ในภายหลัง โดยคนส่วน ใหญ่ ที่ บอกว่า พวก เขาพยายามหยุดหรือลดการ พนัน โดยบอกว่า พวก เขา เริ่ม เล่น การ พนัน อีกครั้ง การ กํา เริบ ของ โรคสูง ที่ สุด ในบรรดา ผู้ ที่มีคะแนน PGSI 8+ (87%) โดย 72% ของ ผู้ ที่มีคะแนน PGSI 3+ รายง านการกํา เริบ ของ โรค และ 64% ของ ผู้ ที่มีคะแนน PGSI 1+ รายง านการ กํา เริบ ของ โรคในช่วง 12 เดือน ที่ ผ่านมา การตอบสนอง เชิง คุณ ภาพจากกลุ่ม โฟกัสระบุบทบาท ที่ สถานการ ณ์ทางการ เงิน เหตุการ ณ์ในชีวิตสุขภาพจิต และ โปรโมชั่น การ พนันสามารถ เล่น เป็นตัวกระตุ้น ให้ เกิดการ กํา เริบ ของ โรค ได้

Zoë Osmond ประธานเจ้าหน้า ที่ บริหาร ของ GambleAware กล่าวว่า “ในฐานะอง ค์กรการ กุศลชั้นนํา ในบริเตน ใหญ่ เรามีความยิน ดีที่จะ เผยแพร่การ สํารวจการรักษา และ การสนับสนุน ที่ สํา คัญ ใน ปีนี้ อันตรายจากการ พนัน เป็นปัญหาสาธาร ณสุข ที่ ร้ายแรง และ อาจส่ง ผลกระทบต่อทุกคนรวมถึง เด็ก และ เยาวชนจํานวนมากขึ้น

“เรากังวล เกี่ยวกับการ ทํา ให้ การ พนัน คาสิโนออนไลน์ เป็นปกติ ในสัง คม โดยรายง านใน ปีนี้ เน้นย้ําถึง ความ เชื่อมโยง ที่ อาจ เกิดขึ้นระหว่าง การ สัมผัส ในช่วง ต้น และ อันตราย ใน ชีวิตในภายหลัง รวมถึง ความ กังวล ของ ผู้ปกครอง ที่ รู้สึกว่าไม่สามารถปกป้อง บุตรหลาน ของ ตนจากการ โฆษณา และ การ ตลาดมากมายเหลือเฟือ

“สิ่ง สําคัญคือต้อง ยุติความอัปยศที่ เกี่ยวข้อง กับการ พนัน ซึ่ง ทําหน้า ที่ เป็นอุปสรรคสําคัญสําหรับ ผู้ ที่ ต้อง การ คําแนะนํา และ การ สนับสนุน เราสนับสนุน ให้ ผู้ คนออกมา เปิดการ สนทนา เกี่ยวกับการ พนัน เพื่อยุติการ ตีตรา และ ทํา ให้ แน่ใจว่า ผู้ คนจะ ได้ รับความ ช่วย เหลือ ที่ พวก เขาต้อง การ”

Kate Gosschalk ผู้จัดการ ฝ่ายวิจัย ของ YouGov กล่าวว่า “เรามีความยิน ดีที่ จะแบ่ง ปันผลการ วิจัยจากการสํารวจการรักษา และ การ สนับสนุน ประจําปีครั้ง ที่สี่ ใน ปีนี้การวิจัยซึ่ง รวมถึง การ สํารวจ ออนไลน์ จํานวนมาก ของ ผู้คน 18,000 คน และ การ สัมภาษณ์ทาง โทรศัพท์ เชิง ลึก 30 ครั้ง ได้สํารวจพื้นที่ใหม่ ๆ รวมถึง เมื่อผู้คนสัมผัสกับการ พนัน เป็นครั้งแรก และ ผลกระทบจากการ พนัน ที่มีต่อเด็ก การ สํารวจนี้สามารถช่วย ให้เรา เรียน รู้ เพิ่มเติม เกี่ยวกับอันตรายจากการ ความผิดเล่นพนันออนไลน์ ในบริ เตนใหญ่ และ สิ่ง ที่ สามารถทํา ได้ เพื่อให้ แน่ใจว่า ผู้ คนจะ ได้รับความ ช่วยเหลือ และ การ สนับสนุน ที่ พวก เขาต้อง การ ในอนาคต”

LINE-NJOY1688

Similar Posts